Informacja o Rejestrze

Zasady Bezpieczeństwa

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

 • Podmiotów leczniczych
 • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
 • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych
 • Praktyk zawodowych fizjoterapeutów
W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:
 • tworzenie wniosków:
 • o wpis podmiotu do Rejestru
 • o wpis zmian w Rejestrze
 • o wykreślenie podmiotu z Rejestru
 • wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej
 • pobranie zaświadczeń
 • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną
Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru2 od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o usługach zaufania3 lub podpisu zaufanego w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne4.
1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. z późn. zm.)
2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U.2019.605)
3 Ustawa z dnia 5 września 2015 r. o usługach zaufania (Dz.U.2020.1173 t.j. z późn. zm.)
4 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.670 t.j. z późn. zm.)